R Untitled Document

Privacyverklaring

 

Toelichting voor gebruik:

 

Als Verwerkingsverantwoordelijke bent u onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht om de personen van wie u persoonsgegevens verwerkt te informeren. Dit kunt u onder andere doen via een privacy statement, welke u op uw website kunt plaatsen en aan de betrokkenen kunt verstrekken. De KNMT heeft dit model conform de AVG-eisen ontwikkeld wat u hiervoor kunt gebruiken. De gele velden dient u zelf in te vullen en op de eigen situatie aan te passen. Bij sommige aspecten geven we ook een tip om uw privacy statement zo volledig mogelijk te maken. Uiteraard staat het u vrij om dit model naar eigen inzicht aan te passen. Bij vragen over het gebruik van dit model kunt u contact opnemen met de KNMT ledenservice ls@knmt.nl of 030 60 76 380. Aan de totstandkoming van dit model is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen of voor het onjuist gebruik van dit model aanvaardt de KNMT geen aansprakelijkheid. .

 

Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Bantje streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

CategorieŽn persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

o NAW gegevens;

o BSN-nummer

o Geslacht;

o E-mailadres;

o Telefoonnummer

o Gegevens betreffende uw gezondheid;

o De naam van uw zorgverzekeraar;

o De naam van uw andere zorgverleners;

o Tijdstip van uw afspraak;

 

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiŽnten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

o Het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven;

o Het bijhouden van uw medisch dossier;

o Het inplannen van een afspraak;

o Het uitvoeren van een behandeling;

o Het factureren van nota's, al dan niet door factoringbedrijf Famed;

o Het aanvragen en uitvoeren van een eConsult;

o Het verbeteren van onze dienstverlening;

o Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

 

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

 

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Wij hebben binnen de praktijk een privacybeleid opgesteld en geÔmplementeerd.

 

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

 

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite kunnen wij gebruik maken van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

 

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@tandartspraktijkbantje.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 0180-532838. Wij streven ernaar om binnen 14 dagen op uw verzoek te reageren.

 

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

 

Tandartspraktijk Bantje

T.a.v. mw. C.L. Bantje

Avenue Carnisse 158

2993 MK Barendrecht

Tel.: 0180-532838

E-mail:info@tandartspraktijkbantje.nl

.